1. DEFINITIES

1.1 Bosman bouwt en tuinhout BV : Bosman bouwt en tuinhout BV, gevestigd aan de  Nijverheidsstraat 10 (2288BB) te Rijswijk, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bosman bouwt en tuinhout BV, een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie Bosman bouwt en tuinhout BV onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). In deze voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken van de Opdrachtgever, ook waar het een Koper van een product van Bosman bouwt en tuinhout BV betreft.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen Bosman bouwt en tuinhout BV en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder begrepen het in opdracht aannemen en het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

1.5 Producten: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk. Hierbij dient onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht te worden aan bouwstoffen en gerelateerde producten.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Bosman bouwt en tuinhout BV en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Bosman bouwt en tuinhout BV voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Bosman bouwt en tuinhout BV schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.4 Indien Bosman bouwt en tuinhout BV bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bosman bouwt en tuinhout BV en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Algemeen

3.1 Een aanbieding bindt Bosman bouwt en tuinhout BV niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2 De door Bosman bouwt en tuinhout BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bosman bouwt en tuinhout b.v.. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk of per mail binnen 21 dagen wordt bevestigd. Met betrekking tot de overeenkomst van aanneming van werk.

3.3 Indien er sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk wordt in de schriftelijke offerte onder meer aangegeven:

- omschrijving en plaats van werkzaamheden;

- volgens welke tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

- tijdstip aanvang werkzaamheden en termijn waarbinnen beoogd wordt het werk op te leveren;

- de prijs van het in de offerte beschreven werk en, indien afgesproken, de termijnen waarin de aanneemsom uiterlijk betaald zal worden;

- de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de te sluiten aanneemovereenkomst.

3.4 Bosman bouwt en tuinhout BV kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bosman bouwt en tuinhout BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bosman bouwt en tuinhout BV anders aangeeft.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Bosman bouwt en tuinhout BV gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Bosman bouwt en tuinhout BV de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Bosman bouwt en tuinhout BV dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen. Met betrekking tot de uitvoering van werk op regie basis.

3.8 Indien door Bosman bouwt en tuinhout BV een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op regie basis, dan zullen de overeengekomen uur-prijs maal het aantal gewerkte uren worden gefactureerd; het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen.

3.9 De werkzaamheden zullen in goed overleg met de opdrachtgever worden uitgevoerd. Bosman bouwt en tuinhout BV, werkend op regie basis, kan ook elders dan op de werkplek actief zijn in het belang van het werk. Onder werken op regie basis komen zowel de voordelen, door een juiste beslissing c.q. uitvoering, alsmede de nadelen, door een onjuiste beslissing c.q. uitvoering, geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Bosman bouwt en tuinhout BV gedane aanbieding, dan wel indien Bosman bouwt en tuinhout BV uitvoering geeft aan een opdracht of order.

4.2 Bosman bouwt en tuinhout BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bosman bouwt en tuinhout BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bosman bouwt en tuinhout BV worden verstrekt.

4.4 Bosman bouwt en tuinhout BV heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.5 Bosman bouwt en tuinhout BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bosman bouwt en tuinhout b.v. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, Bosman bouwt en tuinhout BV het recht bepaalde werkzaamheden (in onder aanneming) te laten verrichten door derden.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Bosman bouwt en tuinhout BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8 Indien er sprake is van een levering van producten zal Bosman bouwt en tuinhout BV bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

4.9 uitvoeringen van de werkzaamheden vinden zoveel mogelijk buitenom plaats, maar er doen zich omstandigheden voor waarop er binnendoor toegang verleend dient te worden i.v.m. het ARBO besluit. Bij bepaalde werkzaamheden, zal Bosman bouwt en tuinhout BV gebruik moeten maken van het perceel van de buren. U dient dit vooraf te melden/overleggen met de buren of hier geen bezwaar tegen bestaat.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bosman bouwt en tuinhout BV zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijzigingen van, of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Bosman bouwt en tuinhout BV de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Bosman bouwt en tuinhout BV bij de opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de afgesproken prijs tot gevolg heeft.

5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bosman bouwt en tuinhout BV tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bosman bouwt en tuinhout BV toegang heeft tot de plaats van de aanneming van het werk, voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen.

6.3 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Bosman bouwt en tuinhout BV tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige in de offerte omschreven voor de werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.

6.4 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.

6.5 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Bosman bouwt en tuinhout BV nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Bosman bouwt en tuinhout BV het recht deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Bosman bouwt en tuinhout BV behoren, zodanig en tijdig worden verricht, zodat de uitvoering van het werk hiervan geen vertraging ondervindt.

6.7 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Bosman bouwt en tuinhout BV over het al reeds uitgevoerde werkzaamheden van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Bosman bouwt en tuinhout BV kan worden toegerekend, is Bosman bouwt en tuinhout BV gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten door te belasten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Bosman bouwt en tuinhout BV recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

7. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Bosman bouwt en tuinhout BV zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te berekenen.

7.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Bosman bouwt en tuinhout b.v. ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk berekend.

7.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan Bosman bouwt en tuinhout BV niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Bosman bouwt en tuinhout BV het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.

7.5 De Opdrachtgever is ten allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Bosman bouwt en tuinhout BV heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.

7.6 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Bosman bouwt en tuinhout BV gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7.7 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Bosman bouwt en tuinhout BV geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Bosman bouwt en tuinhout BV worden geheven c.q. door derden ten laste van Bosman bouwt en tuinhout BV worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de aflevering wijzigen, Bosman bouwt en tuinhout BV het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7.8 bij het aantreffen van materialen in de grond of wanneer er zich bevindingen voordoen die niet aangegeven zijn, is Bosman bouwt en tuinhout BV genoodzaakt deze als meerkosten te berekenen wanneer dit voor Bosman bouwt en tuinhout BV extra werkzaamheden en kosten oplevert.

7.9 Leveringen en bezorgkosten door derden zijn niet in de offerte opgenomen, mits dit is aangegeven in de offerte. Leveringen van onze eigen producten en goederen is af werkplaats tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.10 parkeer- en precariokosten zijn niet opgenomen in deze offerte en worden als meerkosten berekend. (bij gebruik van bezoekers parkeerkaarten zijn de parkeerkosten niet van toepassing.)

8. BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum. De tussenfacturen tijdens de werkzaamheden dienen binnen 3 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betalingen zijn wij genoodzaakt de werkzaamheden stil te leggen, de werkzaamheden worden hervat nadat de betreffende betalingen voldaan zijn. Men dient er rekening mee te houden dat bij het stilleggen van de werkzaamheden hier kosten uit kunnen voortvloeien, en deze in rekening worden gebracht. De restant betaling word gefactureerd na oplevering van de werkzaamheden en dient binnen de aangegeven betalingstermijn voldaan te worden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 5 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Bosman bouwt en tuinhout BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

8.5 Bij een bedrag boven de € 300,- dient er een aanbetaling van 30% van het totale bedrag voldaan te, hiervoor ontvangt u een factuur na akkoord van de opdracht. Zodra de aanbetaling voldaan is, zullen de werkzaamheden definitief worden opgenomen in de planning en de materialen besteld worden.

8.6 Indien na akkoord de opdracht alsnog geannuleerd word, zijn wij genoodzaakt 30% van het offerte bedrag in rekening te brengen.

8.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever voor deze en andere werkzaamheden niet op.

8.8 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Bosman bouwt en tuinhout BV.

9. INCASSOKOSTEN

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

9.2 Indien Bosman bouwt en tuinhout BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten 5% rente verschuldigd.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Bosman bouwt en tuinhout BV blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan Bosman bouwt en tuinhout BV verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Bosman bouwt en tuinhout BV De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

11. OPLEVERING VAN EEN WERK

11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door de Opdrachtgever.

11.2 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.

11.3 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Bosman bouwt en tuinhout BV eventuele kleine gebreken (die een goedkeuring niet in de weg mogen staan) herstellen.

11.4 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.

11.5 Nadat het werk is opgeleverd is Bosman bouwt en tuinhout BV behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.

 12. AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN, AL DAN NIET LOS VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST

12.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres.

12.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

12.3 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

12.4 Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat Bosman bouwt en tuinhout BV hem hiervan in kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

12.5 Komen Bosman bouwt en tuinhout BV en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever meegedeelde condities. Bosman bouwt en tuinhout BV behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

12.6 Indien Bosman bouwt en tuinhout BV gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Bosman bouwt en tuinhout BV ter beschikking heeft gesteld.

13. ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN

13.1 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

13.2 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan Bosman bouwt en tuinhout BV te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Geleverde artikelen dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen te worden beoordeeld op juistheid.

13.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Bosman bouwt en tuinhout BV met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Bosman bouwt en tuinhout BV gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

13.4 Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

13.5 Bosman bouwt en tuinhout BV is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien Opdrachtgever in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 13.1 tot en met 13.4 bepaalde.

13.6 Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.

14. GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN

14.1 Bosman bouwt en tuinhout BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

14.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 13 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft Bosman bouwt en tuinhout BV de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij de Opdrachtgever de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.

14.3 Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 14.3 genoemde prestaties is Bosman bouwt en tuinhout b.v. terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en Bosman bouwt en tuinhout BV tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.

14.4 Op de door Bosman bouwt en tuinhout BV geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.

14.5 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bosman bouwt en tuinhout BV wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door Bosman bouwt en tuinhout BV geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Bosman bouwt en tuinhout BV in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

14.7 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, met uitzondering van Bosman bouwt en tuinhout BV uitgevoerde reparaties op eigen verrichtte werkzaamheden

15.AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

15.1 Met betrekking tot de Bosman bouwt en tuinhout BV geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Bosman bouwt en tuinhout BV - uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.

15.2 Bosman bouwt en tuinhout BV is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bosman bouwt en tuinhout BV of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Bosman bouwt en tuinhout BV beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Bosman bouwt en tuinhout b.v te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart Bosman bouwt en tuinhout BV voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

15.4 Bosman bouwt en tuinhout BV is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

15.5 Bosman bouwt en tuinhout BV aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertraging)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.

15.6 Bosman bouwt en tuinhout BV aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.

15.7 Bij het uitvoeren van hak en breek werkzaamheden en constructie werkzaamheden kan in de (bovenliggende) constructies, muren en andere oppervlakte scheurvorming optreden ondanks een zorgvuldige uitvoering, kosten hiervan zijn niet opgenomen in de offerte. Bosman bouwt en tuinhout BV stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade zoals scheurvorming ondanks het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden.

15.8 Indien er tijdens werkzaamheden geen meubels en of andere inboedel zijn weggehaald of afgedekt door de bewoners of eigenaren van het pand (tenzij dit in de offerte is opgenomen en aangegeven) en er onverhoopt schade aan de meubels of andere inboedel ontstaat, is Bosman bouwt en tuinhout BV hiervoor niet aansprakelijk.

15.9 Bij uitvoerende werkzaamheden is glasbeuk niet opgenomen in de offerte, en is Bosman bouwt en tuinhout BV niet aansprakelijk, ondanks zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden.

15.10 Bij dak en opbouw/ dakkapel werkzaamheden worden er nood afdekkingen gedaan, voor lekkages is Bosman bouwt en tuinhout BV niet aansprakelijk, ondanks het zorgvuldig afdekken van de open delen.

15.11 Bosman bouwt en tuinhout BV wil u erop attenderen dat Bosman bouwt en tuinhout BV geen enkele aansprakelijkheid draagt voor onder de grond gelegen onbekende obstakels, zoals kabels en leidingen die op uw perceel aanwezig zijn, tenzij plaats en ligging door de opdrachtgever nauwkeurig en vooraf zijn gemankeerd

16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

16.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bosman bouwt en tuinhout BV zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet.

16.2 De door Bosman bouwt en tuinhout BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bosman bouwt en tuinhout BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Schade, in welke vorm dan ook, hieruit voortvloeiend komen nimmer ten laste van Bosman bouwt en tuinhout bv.

17. OPSCHORTING EN ONTBINDING

17.1 Bosman bouwt en tuinhout BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Bosman bouwt en tuinhout BV kennis heeft genomen van omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.2 Voorts is Bosman bouwt en tuinhout BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van R Bosman bouwt en tuinhout BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bosman bouwt en tuinhout BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

18. OVERMACHT

18.1 Indien Bosman bouwt en tuinhout BV door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

18.2 Duurt de overmacht toestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming is met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

18.3 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Bosman bouwt en tuinhout BV als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

18.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil Bosman bouwt en tuinhout BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bosman bouwt en tuinhout BV kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden, stagnatie of andere problemen bij de productie door Bosman bouwt en tuinhout BV of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

18.5 Bosman bouwt en tuinhout BV zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte brengen.

18.6 Voor zover Bosman bouwt en tuinhout BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bosman bouwt en tuinhout BV gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

19. GEHEIMHOUDING

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bosman bouwt en tuinhout BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bosman bouwt en tuinhout BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bosman bouwt en tuinhout BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20. RECLAME UITINGEN

20.1 Tijdens werkzaamheden kunnen wij reclame uitingen aanbrengen voor onze werkzaamheden.

20.2 Op onze geleverde materialen brengen wij subtiel een reclame uiting aan.

21. OVERDRACHT VAN RECHTEN

21.1 Het is Bosman bouwt en tuinhout BV toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

22. GESCHILLEN

22.1 De rechter in de vestigingsplaats van Bosman bouwt en tuinhout BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bosman bouwt en tuinhout BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23. TOEPASSELIJK RECHT

23.1 Op elke overeenkomst tussen Bosman bouwt en tuinhout BV en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

24. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

24.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

25. SLOTBEPALING

25.1 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.